หนังสือเล่มเล็ก เรื่องวัวด่าง (กูํ ดาง)

สรุป: 
สื่อการสอนภาษาเขมรถิ่นไทย ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่องวัวด่าง
รายละเอียด: 

สื่อการสอนในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กนี้เป็นข้อมูลเก่ารูปแบบอนาล็อกที่ได้รับการแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการเก็บรักษาที่ยั่งยืน หนังสือเล่มเล็กฉบับนี้เป็นนวัตกรรมประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่านในโครงการ "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาเขมรถิ่นไทย เพื่อการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพื่อพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นที่ปรึกษา

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์