การปลูกข้าวของชาวบ้านขนาดปรีง

สรุป: 
เล่าถึงการปลูกข้าวของชาวเขมรถิ่นไทย ในหมู่บ้านขนาดปรีง จ.สุรินทร์
รายละเอียด: 

การทำนาในอดีตและปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรกใช้วัวควายไถหว่าน ต่อระยะที่สองใช้รถไถเดินตาม และในปัจจุบันใช้รถแทรกเตอร์ แต่ก่อนในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนเป็นฤดูแล้งต้องหาบน้ำมากิน โดยใช้ครุตักน้ำ การทำนาในหมู่บ้านเป็นการทำนาปี หว่านกล้า ประมาณ 1 เดือน ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ทำการไถหว่าน แล้วจึงถอนไปลงนา หลังน้ำมาประมาณหัวเข่า ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องก็มีการเก็บหญ้าวัชพืชและหว่านปุ๋ย เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ข้าวจะเริ่มคลอดและเก็บเกี่ยวเมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน หลังจากหน้านามีการปลูกปอ การปลูกข้าวในถิ่นเขมร นิยมปลูกพันธุ์ กข เพราะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์โบราณ ระหว่างไม่มีหน้านาชาวบ้านจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

133 หมู่ 8 บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140