คำศัพท์เขมรถิ่นไทย

สรุป: 
คำศัพท์หมวดสัตว์ ผักและผลไม้ของภาษาเขมรถิ่นไทย
รายละเอียด: 

การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทยจากบัตรภาพที่ละคำเกี่ยวกับหมวดสัตว์ ผักและผลไม้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน นางสุภาพ กลีบแดง นางกิตติยา เชยชม และนางธัญสิริ ก้อนทอง เป็นผู้อ่านออกเสียงคำศัพท์ นายธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ และถ่ายถอดเสียง ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้เตรียมบัตรคำ