บทที่ 13 'ปาตงอบรมสั่งสอน

สรุป: 
เป็นบท'ปาตงที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู 'ปาตงยังกล่าวถึงธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม อาชีพ ค่านิยม ศาสนา อาหารการกิน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นต้น
รายละเอียด: 

'ปาตงเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทร้อยกรองของคนมลายู ที่มีถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นวรรค เป็นบท มีความสละสลวยของการใช้คำ มีคำง่ายๆ และคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวัฒนธรรมและมีความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาในวรรคต่างๆ พร้อมแทรกคำสั่งสอน โอวาท การเปรียบเทียบ ตักเตือน บท'ปาตงจะมีสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนพรรณนาและส่วนที่เป็นความหมาย

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

ปาตงอบรมสั่งสอน เป็น'ปาตงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ การอบรม การขัดเกลาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการสั่งสอนลูกหลานในสิ่งที่ดี ที่จะเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตต่อไป ลักษณะการสั่งสอนบุตรหลานผ่านบทปาตง มีทั้งในรูปของเพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น และอื่นๆ เพื่อให้ซึมซับเข้าไปสู่จิตใจของบุตรหลานอย่างอ่อนโยนทั้งทางตรงและทางอ้อม